facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี (https://chanthaburi.prd.go.th/)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้กรอกแบบสำรวจ

โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ

โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล