facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
 
 
 
 

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

             สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีเป็นราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐนตรี ก่อตั้งเมื่อ 1 เมษายน 2537 โดยมีหัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดคนแรกคือ นายมานพ อำพันธ์ เดิม ที่ตั้งสำนักนอยู่ที่อาคารสำนักงานโยธาธิการจังหวัดจันทบุรี ซึ่งอยู่ด้านข้างอาคารศาลากลางจังหวัด ต่อมาย้ายมาอยู่ที่ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ.2540 กระทั่งปัจจุบัน  
            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่จำนวน 7 คน ประกอบด้วย
1. ประชาสัมพันธ์จังหวัด
2. นักประชาสัมพันธ์
3. นายช่างไฟฟ้า
4. เจ้าพนักงานธุรการ
5. พนักงานธุรการ
6. พนักงานขับรถยนต์
7. พนักงานทำความสะอาด

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
1. นายมานพ อำพันธ์ 1 เม.ย.37 – 31 มี.ค.39
2. นายนิคม กล่าวสุนทร 1 เม.ย.39 – 31 พ.ค.40
3. นายปิติ พงษ์พานิช 1 มิ.ย.40 – 31 ม.ค.44
4. นายชัยรัตน์ พรหมศิลป์ 1 ก.พ.44 – 30 ก.ย.48
5. นายเพทาย ไชยดิษฐ์ (รักษาราชการแทน) 1 ก.ค.48 – 30 ก.ย.48
6. นายจำลอง สิงโตงาม 5 ต.ค.48 – 31 ม.ค.54
7. นายธเนศ เธียรนันทน์ 4 เม.ย.54 – 30 ก.ย.61
8. นางฐานิยา นิยมญาติ 25 ก.พ.62 – 15 ต.ค.64
9. นางสาวยุพ์จิรดา กุลรักษา 15 พ.ศ.64 - ปัจจุบัน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar