facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
ภารกิจและอำนาจหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
 

 ภารกิจ

      เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด เพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ โดยการเสนอแนะ นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับจังหวัดและส่วนราชการต่าง ๆ และดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน มีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด

 

 อํานาจหน้าที่

1. จัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
2. ประสาน ให้คำปรึกษา และให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในจังหวัด
4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar