ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันนี้ ( 18 ต.ค. 64 ) เวลา 14.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี นายทศวารณ์ วิทยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ความเป็นมาของ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติสืบเนื่องจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้า ที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ พระองค์ทรงให้ความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ว่า มีความสำคัญและน่าเป็นห่วงมากกว่าการปลูก และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงงานพัฒนาชนบทของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่สมดุลของธรรมชาติ ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 21ต.ค. ของทุกปีเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ สำหรับการดำเนินโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติในวันนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลสนามไชย จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ณ พื้นที่บริเวณแปลงพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ พื้นที่ทุ่งสนสนามไชยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลสนามไชยอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชนและประชาชน ได้มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจแสดงถึงความรักความสามัคคี ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมที่ดำเนินการในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้ การปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น และปลูกไม้ดอก ได้แก่ เอื้องหมายนา โคลงเคลง ซึ่งเป็นไม้พื้นถิ่นเดิมเพิ่มเติมในพื้นที่ จำนวน 70 ต้น สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น