facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
จันทบุรี ยกระดับป้องกันโควิด จัด Big Cleaning & ATK Day โรงคัดบรรจุทุเรียน เรียกความเชื่อมั่นให้ประเทศคู่ค้า รักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทย

วันนี้ (22เม.ย.65) ที่แผง R.S.K ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี / นายชลธี นุ่มหนู ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 / สาธารณสุขจังหวัด / ปศุสัตว์จังหวัด / และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning & ATK Day โรงคัดบรรจุทุเรียน Covid Free Setting" เพื่อยกระดับมาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการตรวจพบ เชื้อโควิด-19 ในสินค้าทุเรียนเพื่อการส่งออก และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ทางการจีนได้ทราบว่าไทยให้ความสำคัญและเข้มงวดในการป้องกัน เชื้อ Covid-19 ในทุกกระบวนการผลิต จึงต้องมีการ Big Cleaning และ ATK ในโรงคัดบรรจุทุกแห่งพร้อมกัน โดยทำความสะอาดโรงคัดบรรจุ ลดการแพร่กระจายของเชื้อ พร้อมกับเน้นย้ำให้ตรวจสอบทำความสะอาดทุกจุด ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ตู้สินค้า กล่องบรรจุสินค้า ผลผลิตทุเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้น้ำยาที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ ตามข้อกำหนดของประเทศจีน และเพิ่มความถี่ในการตรวจ ATK ผู้ปฏิบัติงานทุกราย เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อตลอดห่วงโซ่การผลิต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น