ผวจ.จันทบุรีมอบนโยบายผู้นำท้องถิ่นรวมพลังป้องกันโอไมครอน

วันนี้ ( 6 ม.ค.65 ) ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ท้องถิ่นอำเภอ พร้อมมอบรางวัลประกาศเกียรติบัตรการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment หรือ LPA ประจำปี 2564 แก่ 12 เทศบาล และ 7 อบต.ที่ผ่านการประเมิน หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบนโยบายและขอบคุณความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ช่วยกันพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี โดยเฉาะการป้องกัน แก้ไข ยับยั้งสถานการณ์โควิด – 19 ที่มีการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ ในการป้องกันการแพร่ระบาดมีการสนับสนุนทั้งบุคลากร และงบประมาณในการป้องกันยับยั้งจนสถานการณ์โควิด – 19 ของจังหวัดจันทบุรีคลี่คลาย แต่อย่างไรก็ตามยังต้องไม่ประมาทและเฝ้าระวัง ป้องกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉาะขณะนี้การแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โฮไมครอนมีแนวโน้มจะกลับมาแพร่ระบาดในพื้นที่ต้องเตรียมความพร้อมป้องกันและสร้างความเข้าใจให้เกิดความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ / ขอให้ท้องถิ่นเดินหน้าการบริหารจัดการขยะชุมชนรักษาคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการขยะหลังจากที่จังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดจากกระทรวงมหาดไทย / การส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจฐานราก / แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่นพอเพียงอย่างยั่งยืน แนวทางปฏิบัติราชการสร้างสุขให้คนจันท์ ปัญหาต้องร่วมแก้ เศรษฐกิจต้องร่วมหนุน เกษตรกรรมต้องปรับปรุง แหล่งน้ำต้นทุนต้องเพียงพอ พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น