facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
งาน "ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ 22

เปิดแล้วงาน "ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ 22 ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมงานจำนวนมาก
วันนี้ ( 10 ก.พ.67 ) ที่บริเวณสถานประกวดกล้วยไม้ (ลานพระพิรุณ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน "ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567
รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นอกจากเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งตระหนักเห็นความสำคัญ ในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ โดยเฉพาะกล้วยไม้เหลืองจันทบูร เป็นกล้วยไม้พื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรี งาน "ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน" เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม
ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์กล้วยไม้เหลืองจันทบูร โดยจัดงานตั้งแต่วันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ได้เล็งเห็นคุณค่าและการอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง "เหลืองจันทบูร" ให้เป็นที่รู้จักและร่วมกันอนุรักษ์กล้วยไม้ประจำท้องถิ่นของภาคตะวันออก เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน ตามภารกิจการให้บริการทางวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของจังหวัดจันทบุรี ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งเพาะเลี้ยงกล้วยไม้พื้นเมืองเหลืองจันทบูร ภายในมหาวิทยาลัย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น