facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
จ.จันทบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี

กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีขึ้นในวันนี้ เพื่อระลึกถึงวันสำคัญของกองอาสารักษาดินแดน เป็นเครื่องยืนยันถึงความกล้าหาญ ทุ่มเท เสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่อันก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
วันนี้ ( 10 ก.พ.67 ) ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ที่ 1 (อาคารโดม) ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายกองเอก มนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2567 พร้อมด้วย นายกองเอก ธวัชชัย  นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายกองเอก วิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำรวจ ทหาร สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายกองเอก ณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ในนามของผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เป็นผู้กล่าวรายงาน กองอาสารักษาดินแดนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 และกิจการกองอาสารักษาดินแดนได้ดำเนินการมาตราบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 70 ปี แล้วกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน จึงจัดพิธีขึ้นในวันนี้ เพื่อระลึกถึงวันสำคัญของกองอาสารักษาดินแดน และแสดงความพร้อมเพรียงของกำลังพลในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีในรอบปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติงานของบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นเครื่องยืนยันถึงความกล้าหาญ ทุ่มเท เสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูการจัดระเบียบสังคม การปราบปรามการค้ามนุษย์ การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ รวมไปถึงการช่วยเหลือกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาขาดจังหวัดจันทบุรี และสนับสนุนงานส่วนราชการต่างๆ อันก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และประโยชน์แก่ทางราชการ ทำให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป และทุกฝ่ายเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยมีการอ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน /มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ / มอบเสื้อปฎิบัติการ (เสื้อกั๊ก) ให้แก่ ผบ.ร้อย.อส.อ และนายอำเภอ จำนวน 10 ท่าน / มอบของขวัญให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน / มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 6 ทุน และมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 12 ทุน ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตามลำดับต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น