facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
จ.จันทบุรี ต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดสู่ลายเสื่อกกจันทบูร

จ.จันทบุรีพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดสู่ลายเสื่อกกจันทบูร ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรีสู่ลายเสื่อกกจันทบูร ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรีสู่ลายเสื่อกกจันทบูร Mat-chan craft workshop

วันนี้ ( 20 มี.ค.66 ) ที่ ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูร หมู่บ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรีสู่ลายเสื่อกกจันทบูร ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรีสู่ลายเสื่อกกจันทบูร Mat-chan craft workshop โดยนางมานัสศรี ตันไล้ วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรม กำหนดวิสัยทัศน์ให้ "วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย"และได้ปรับเปลี่ยนภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเป็น "กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ" และมีนโยบายส่งเสริมการนำวัฒนธรรมมาสร้างเศรษฐกิจด้วยการพัฒนายกระดับสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมซึ่งการดำเนินการส่วนหนึ่งได้มุ่งพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและขยายตลาดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาบนหลักการของโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี จึงได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูร หมู่บ้านเสม็ดงาม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรีสู่ลายเสื่อกกจันทบูร ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรีสู่ลายเสื่อกกจันทบูร Mat-chan craft workshop ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะการทอเสื่อลายปัญจจันทบูร รวมทั้งเพื่อสืบทอดและต่อยอดงานหัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูร ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักของการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอเสื่อให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการทอเสื่อกกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรี มีเสื่อกกจันทบูรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านดั้งเดิมที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดจันทบุรี สำหรับผ้าลาย "ลายปัญจจันทบูร" เกิดจากการประกวดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรีในปี พ.ศ. 2565 โดยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลายปัญจจันทบูรประกอบด้วยสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี 5 สิ่ง ได้แก่ ชุมชนริมน้ำจันทบูร สละเนินวง ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์ พริกไทย และอัญมณี นอกจากนี้ ยังมีอักษรภาษาอังกฤษตัว C ที่เป็นตัวอักษรตัวแรกของจังหวัดจันทบุรีอีกด้วยโดยมี เป้าหมายของการพัฒนามุ่งเน้นให้ประชากรมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเร่งพื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพในระยะยาว ทั้งนี้ จึงจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของชุมชน อาทิ ด้านบุคคล ด้านการบริการของชุมชนและด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น ดังนั้น การทอเสื่อกกจันทบูรจึงเป็นอาชีพที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องเร่งช่วยกันส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับประเทศต่อไปได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น