facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
ผลเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ( อย่างไม่เป็นทางการ )

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ( อย่างไม่เป็นทางการ ) รวม 6 เขตที่มีการเลือกตั้งจำนวนผู้มีสิทธิ์ 44,050 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 5,902 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40

นางสาว ยุพ์จิรดา กุลรักษา ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ( อย่างไม่เป็นทางการ ) ของการเลือกตั้งใน 6 เขตที่มีผู้สมัครเกิน 1 ราย ส่วนอีก 10 เขต มีผู้สมัครเพียงรายเดียวจึงไม่มีการเลือกตั้ง โดย

1.อำเภอเมืองจันทบุรีเขต 1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 9,765 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 937 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 โดยคะแนนของผู้สมัครแต่ละรายดังนี้ หมายเลข 1 นายธีระ วงษ์เจริญ คะแนนรวม 548 คะแนน (ชนะการเลือกตั้ง) / หมายเลข 2 นายธนัท จันทร์เกตุ คะแนนรวม 340 คะแนน

2. อำเภอเมืองท่าใหม่เขต 2 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 5,414 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 753 คน คิดเป็นร้อยละ 13.91 โดยคะแนนของผู้สมัครแต่ละรายดังนี้หมายเลข 1 นายณรงค์สิชณ์ สุทธาทิพย์ คะแนนรวม 657 คะแนน (ชนะการเลือกตั้ง) หมายเลข 2 นายกิตติรัตน์ เวชพิทักษ์ คะแนนรวม 55 คะแนน

3. อำเภอแก่งหางแมวเขต 2 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 6,107 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1,033 คน คิดเป็นร้อยละ 16.92 โดยคะแนนของผู้สมัครแต่ละรายดังนี้หมายเลข 1 นายอนงค์ สมคิด คะแนนรวม 610 คะแนน (ชนะการเลือกตั้ง)หมายเลข 2 นายโรจนะ สวัสดี คะแนนรวม 350 คะแนน

4. อำเภอโป่งน้ำร้อนเขต 1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 7,910 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 975 คน คิดเป็นร้อยละ 12.34 โดยคะแนนของผู้สมัครแต่ละรายดังนี้หมายเลข 1 นายกวิน กอหญ้ากลาง คะแนนรวม 681 คะแนน (ชนะการเลือกตั้ง) หมายเลข 2 นายปัญญา หมูคำ คะแนนรวม 221 คะแนน

5. อำเภอสอยดาวเขต 1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 7,579 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1,224 คน คิดเป็นร้อยละ 16.15 โดยคะแนนของผู้สมัครแต่ละรายดังนี้ หมายเลข 1 นายบุญยัง วานคำ คะแนนรวม 432 คะแนน หมายเลข 2 นายสุพล ลิมป์รัชดาวงศ์ คะแนนรวม 683 คะแนน (ชนะการเลือกตั้ง)

6. อำเภอสอยดาวเขต 2 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 7,278 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 980 คน คิดเป็นร้อยละ 13.46 โดยคะแนนของผู้สมัครแต่ละรายดังนี้หมายเลข 1 นายณรงค์ ศรีโสภา คะแนนรวม 171 คะแนน หมายเลข 2 นางสาวกนกวรรณ พิมพ์สงวน คะแนนรวม 662 คะแนน (ชนะการเลือกตั้ง) และหมายเลข 3 นายสมยงค์ ยินดี คะแนนรวม 83 คะแนน

รวมยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้ง 6 เขต จำนวน 44,050 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 5,902 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น