facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
จ.จันทบุรีประชุมความมั่นคง

ผู้ว่าฯ จันทบุรี มอบนโยบายหน่วยงาน กอ.รมน. และส่วนราชการด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติ หวังผลสัมฤทธิ์ที่สูงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยทางถนน

วันนี้(23 ม.ค.66) ที่ห้องประชุมตากสิน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการ กอ.รมน.จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และนำนโยบายนายกรัฐมนตรียึดเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

สำหรับผลการดำเนินการของ กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี ในปี 2565 นั้น ได้มีการขับเคลื่อนการรักษาความสงบภายในประเทศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ โดยขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ การบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ การเข้าไปพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ชุมชนและโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ที่มีการร้องขอ หรือประลบพบเจอ

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เน้นย้ำ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลในเรื่องยาเสพติด การหลอกลวงทางออนไลน์และความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีให้มากขึ้น โดยขอให้รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น