facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
จ.จันทบุรี มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย

วันนี้ ( 16 ก.ย.65 )  เวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวรายงานว่า สถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดจันทบุรี เกิดจากผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน ส่งผลให้ช่วงระหว่างวันที่ 7 – 20 สิงหาคม 2565  และช่วงระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2565 เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง เข้าท่วมสวนผลไม้ ถนน และบ้านเรือนประชาชนเป็นจำนวนมากอุทกภัยทั้ง 2 ช่วงดังกล่าว มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น ดังนี้ช่วงระหว่างวันที่ 7-20 สิงหาคม 2565 รวม 5 อำเภอ 17 ตำบล 79 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 534ครัวเรือน 1,650  คน ช่วงระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2565 รวม 5 อำเภอ 22 ตำบล 118 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 908 ครัวเรือน 2,146  คน จังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และภาคเอกชน ได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ผู้ประสบอุทกภัยที่เข้ารับพระราชทานสิ่งของในวันนี้ต่างรู้สึกสำนึกในพระหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒวรขัตติยราชนารี อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร ที่ได้รับความเดือดร้อน และขอปวารณาและปฏิญาณตนว่าจะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และผนึกพลังร่วมกันธำรงรักษาพัฒนาประเทศไทยให้เจริญมั่นคงสืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น