facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
จ.จันทบุรี เดินหน้าพัฒนาลุ่มน้ำเวฬุ

จ.จันทบุรี ประชุมคณะกรรมการ พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองเวฬุ เตรียมเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในพื้นที่
 วันนี้ ( 17 พ.ย.66 ) ที่ห้องประชุมไพลิน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองเวฬุ แก้ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อราษฎร เกษตรกร ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มายาวนาน จังหวัดจันทบุรีได้มีคำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองเวฬุ จังหวัดจันทบุรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกรรมการ ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีทุกคน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจิตอาสาภาคประชาชน และจิตอาสา 904 ผู้แทนเกษตรกร องค์กรภาคเอกชน ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี และผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรีเป็นกรรมการและเลขานุการร่วมวางแผนกำหนดมาตรการ กรอบนโยบายแนวทางการดำเนินการ เพื่อพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองเวฬุโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองในพื้นที่ ให้ประชาชนสามารถใช้โยชน์ได้ เช่น การเกษตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติเป็นท่องเที่ยว และเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีจะบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเดินหน้าพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองเวฬุอย่างเป็นระบบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในด้านการป้องกันอุทกภัย และการแก้ปัญหาภัยแล้ง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น