facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
จ.จันทบุรี จัดประชุมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ

จังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพ
วันนี้ (  16 พ.ย. 66 )  ที่ห้องประชุมพลอยจันท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 3/2567 โดยที่ประชุมมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ สรุปผลการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / สรุปผลการถอดบทเรียนจากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 /  การจัดเตรียมตลาดแรงงานหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการฝึกตลอดหลักสูตรและผลการติดตามการมีงานทำหลังจบฝึกการอบรม / ความคืบหน้าการสนับสนุนเงินสงเคราะห์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับและแนวทางขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / การของบสนับสนุนเพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี / การของบสนับสนุนเพิ่มเติมจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดจันทบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น